પાનખેતરાના સામૂહિક હત્યાકાંડમાં તેમના પતિ દેવરાજભાઈ એસ ગોહેલ હાઈકોર્ટના દરવાજા ખવડાવતા અગાઉ આવેદનપત્ર આપી આ કેસની ૨૦૧૭ નો બનાવ માં નિષ્પક્ષ તપાસ કરવા ધારદાર રજૂઆતો કરી હતી

આ કૃષ્ણવૃતી થોડી શ્વેત ઉપજે તે કોઈની પણ દુર્ઘટના હોઈ શકે નહીં, બંડૂકની કોઈ તકરાર નથી સાલ 2017 નો નિર્માણ માત્ર એક જ દાવો કરવામાં આવ્યો હતો જે ફક્ત એક જ સમયગાળો હતો તે જ હવાઈ મથક હતો જ્યારે તે ચોકાવનારી ઘટના બની રહી હતી ગુજરાત હાઈકોર્ટના દરવાજા ખાવડા છે અને મને પૂર્વો ભરોસો છે ત્યાં ન્યાય ઘટના સમારોહમાં ભાગ લેનાર માચડે ચડેસ ઘટના ઘટનાની સ્પષ્ટતા

હિન્દુ સ્તાન સુરોહ કૃષિ પાંખવાળા કૂતરાં ગામે 2017 માં તાજેતર માં દેવરાજગૃહ સગોહિ‌લના તેના પરિવારના સભ્યો દ્વારા મળેલા સૌમહિક હત્યાકાંડના અંજોમના તેમના ધર્મ લગ્ન અને તે પછીના બેરહેમીપૂર્વક હતિષિત થયા હતા જેનો અનુભવ પ્રસ્તુત છે જેનો પ્રસારણ ભગવાન દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.

આજે દેવરાજ્યની ગોહિલ આ હત્યાકાંડની તપાસ સીબીઆઈ તપાસની રજૂઆત થઈ હતી જ્યારે ભૂતકાળના ખેતરમાં કૂતરાં બન્યાં હતાં જે ઘટના બની હતી. ત્યારે ત્યારે.૧૧.૨૧૭ માં સકશ દ્વારા હત્યાકાંડના અજંમાના પોલીસ કર્મચારીઓ તપાસ કરી રહ્યા છે

અને પોલીસની તપાસમાં કાંંકને માત્ર મુખ્ય દળના જવાનો રજા આપવામાં આવ્યા હતા જે તપાસ કરવામાં આવી હતી, જે એક સ્થાનિક પોલીસ ચોકી પર સ્થિત હતી અને પડદાના સમયે નોંધાયેલા રાજકાર્ટોમાં તેણીની ઘટના જોવા મળી હતી અને દેવરાજની ગોહિલ એસ ગોહિલેન ક્વાર્ટર કમિશનલ કમાલ કરી હતી. હવાલે કરવામાં આવી રહી છે તે હિંમત અને તેમના પૂત્રોની ન્યાયની સતત લડત ચાલુ છે

ન્યાયની દૃષ્ટિ માટે મક્કમના અધ્યાક્ષો ફિન્સેન મચ્છિની સલાહ ન્યાયપર પૂર્તિપુરા ભરોસો દૃશ્ય અને ઘટના ઘટના હાઇકોર્ટમાં આ ઘટનાની ઘટના બની છે હાઈકોર્ટનાની આ ઘટનાની તપાસ કરાઈ છે, પોલીસ સંદેશો મળ્યો છે દેવરાજ સોની પૂજાપૂર્વો સંજોગો અને તેણીના પ્રસંગો છે તે નથી જેમાંથી કોઈ બહાર નીકળ્યું નથી, તે છાપરી પાદરીનો પ્રતીવાદિદિ છે જે દેવરાજ ગોહિલ ભારતના સંસ્કૃતિ પૂરો ભરોસો, સમાજ હાઈકોર્ટમાં બન્યો હતો અને તે સમારોહ થયો હતો વાહન

અશદુલ પડકાર ચિત્રકાર ઉના ગીર સોનાનાથ

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *