શાળાઓની ફીના મુદ્દે વાલીઓને રાહત આપતો સુપ્રીમનો ચુકાદો લોકડાઉનના સમયમાં શાળાઓ પુરી ફી વસુલી ન શકે સુપ્રીમ કોર્ટ

નવી દિલ્હી તા. 5 કોરોના ની મહામારીના ના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ મુશ્કેલીમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે,શાળાનો લાંબા સમયથી બંધ છે અને વાલી ઓને ફ્રી ને લઈને મુશ્કેલીમાં છે શાળાખોની પોતાની દલીલો છે,તો સામે વાલીઓની પોતાની દલીલો છે શાળાઓની ફી લઈને ગયા વર્ષે પણ કા રાજ્યો ના

ત્યારબાદ ના વિવાદ સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો હતો.જે મૅગે નાજે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્ણય અને નિવા બને સરકારને આવી એષા છે.સુપ્રીમ કોર્ટે કહ્યું કે લોકડાઉનના સમયમાં શાળાનો પુરી થવા ના વસુલી શકે પ્રીમ કોર્ટ સોમવારે રાજસ્થાનની:ચાર બિન સહાયતા પ્રાપ્ત ખાનગી શાળા વનોને નિર્દેશ આપ્યો છે કે તેના પતિ પહી વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે વિદ્યાથીઓ પાસેથી વાર્ષિક 15 ટકા ઓછી ધી વધુ વાઘ જ કોટ મા કોને નિર્દેશ આપ્યો છે કે છીની ચુકવણી ન થવા પર કોઇપણ વિદ્યાર્થીને અથવા મથવા મોહ લાઈન ક્લાસમાં સામે વાણી રોકી ના શકાય. તેમની પરી અને પરિણામ પણ ના રોકવું જોઇએ.યુપીમે રાજસ્થાન હાઈ કોર્ટના આદેશને થાતું રાખ્યો છે જેમાં વ કાપદ્ય કરવામ ફી નક્કી ૧ રવા અંગેના તપદી નેતર્ગત જે નિષમાં બનવવામાં આવ્યા છે તેના સામે કરવામાં નાવેલી નર ને ફગાવી દૈવામાં આવી છે

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *