મહુવા આંબાવાડી માંથી ચોરી થયેલ ચોરાઉ મોટર સાયકલ સાથે એક ઇસમને પકડી પડતી લોકલ ક્રાઇમ બ્રાંચ ભાવનગર

ભાવનગર રેન્ડિરેજ પોલીસ મહા નિરીક્ષક શ્રી અશોકકુમાર યાદ સાહેબવાળી ગિલા પોલીસ અધિક્ષક શ્રી જયપાલ કાળા રાઠોડ સાહેબ ભાવનગર, લોકલ ક્રાઇમ બ્રાંચાઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી વી.વી. શ્રી એન.જી.જાજાજા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી એ.પી.જાડેજાલાલ એ.સી.બી. સ્ટાફ માણ માણ માણ માણસોનેને વિસ્તારમાં ભા ભાવનગર ગ્લોરીયા સ્તા ફર ફર. ફર ફર………. મિ મિ મિ મિ. મિ મિ લ્કલ્ક. મિ મિ ંઘ .ંઘંઘ ગુ ંઘંઘહા ગુ ગુ કરવા ગુ સ…

જે સુચન અને માર્ગદર્શિકા હેઠળ ભાવનગર, એલ.સી.બી. સ્ટાફના ચતુસો મહુવા શહેર વિસ્તાનરમાં અનિડિક્ટેટ ગુન્હા ઓની હિકીટની પેટ્રોલીંગમાં આવી હતી. જે હકીકત વિષય પંચો સાથે હકીકતોની જગ્યાની તથ્ય હોવા છતાં હકીકત વાળો ઇસમ હોન્ડા શાઇન મોટર સાયકલ સાથે જોડાયેલી મહિલા મજકુર ઇસમ નંબર જૈન્યુ નામ ચામ્પતિ અશોકની પ્રવૃત્તિની પરંપરા ઉર્વ .૩૦.

ભાદ્રોડ, મફતપરા,તા.મહુવા જી.ભાવનગર વાળો હોવાનુ જણાવેલ અને મજકુર ઇસમને પોતાની પાસેની હોન્ડા કંપનીની શાઇન મોટર સાયકલના આધાર પુરાવા અને બીલ માંગતા પોતે ફર્યુ ફર્યુ બોલવા લાગેલ અને પોતાની પાસે કોઇ આધાર પુરાવા કે બીલ ન હોવાનુ જણાવતા મજકુર ઇસમે પોતાની પાસેની હોન્ડા કંપનીની શાઇન મોટર સાયકલ ચોરી કે ચળકપટથી મેળવેલનુ જણાતા જે મોટર સાયકલ જોતા એક હોન્ડા કંપનીની લાલ પટ્ટા વાળી શાઇન મોટર સાયકલ જેની આગળ પાછળ નંબર પ્લેટમાં આર.ટી.ઓ. રજી. નં. GJ-04-CP-7468 લખેલ છે. જેના ચેસીસ નંબર જોતા –ME4JC651 AH 7497413 તથા એન્જીન નંબર-JC65E 70747603 ના છે. જેની કિ.રૂ.૩૫૦૦૦/- ગણી પંચનામા ની વિગતે સી.આર.પી.સી. કલમ ૧૦૨ મુજબ કબ્જે કરેલ છે.

મજક્રુ ઇસ નંબર સી.આર.પી.સી. કલમ ૪૧ (૧) (ડી) માપદંડના આધારે ઇતિહાસ નક્કી કરેલા પરિસ્થિતી સ્પેસલેન્ડર મોટર સાયકલ કથા વિગતે પુછપરછ ડિરેક્શન તા .૦૮ / ૦૬ / ૨૦૨૧ ના રાજાની આંખે વળેલા મહુવા આરામવાડી એક વર્ષ આગળનો એક હોદ્દોનો સાયકલ સાયકલ હેન્ડલ લોક મારી પ્રેરણા. જે મોટર સાયકલનો હેન્ડલ લોક ચોરી તે ઝડપી લીધેલુ સૂચક છે. મજકુર સોપી ને મહુવા.સ્ટે. અહીં આગળની પરિસ્થિતિ માટે સોપી બોલાવવામાં આવે છે.

આખી મુશ્કેલીમાં એલ.સી.બી. પોલીસ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી વી.વી.ઓડેદરાવાળા પો.સ્બ ઇન્સ. શ્રી એન.જી.જાજાજા પો.સબ ઇન્સ. શ્રી એ.પી.જાડેજાની સુચના અને માર્ગદર્શન દર્શન અંતર્ગત એલ.સી.બી. સ્ટાફ હેડ કોન્સ. એન.વી.બારૈયાવાળા પો.કોન્સ. તૃષ્ણિ નાંદવાલા ભદ્રેશ સુવિધા પંડ્યા વિજ સ્ટાફના ભંડોળ જોડાયા

અહેવાલ-મુકેશ-એસ-વાઘેલા

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *