ગુજરાત નુ આ ગામ છે મીની આફ્રીકા, 750 વર્ષ પહેલા તેવો ને..

ભારત દેશના વિવિધ ભરોલો ઘણા બધા ધર્મ અને રીત રિવાજો અને કાળા કાળા પટ્ટા બોલી બદલાઇ શકે છે. આજે અમે તમને કોઈ વિસ્તાર વિશેની માહિતી પ્રદાન કરીશું, તે વિશેની આસપાસની નવી શોધ અને એ ગુજરાત ગુજરાતની રકમ છે.

આગમી ગીરના જંગલોમાં મહિલા મ્યુનિસિગલ્સ અને જાંબુર ગામ અહિના આફ્રિકાના લોકો છે, જે છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી અહી વસવાટ છે. કાળો વાન અને વાંકડિયા વાળના લોકો જે સિદ્દી અથવા હપ્સી નામ ઓળખાય છે તે આફ્રિકન બંન્તુ સમુદાય છે. આ દેશમાં તમે જવાબો માણો નહીં તમે આફ્રિકામાં જાવ છો. 750 વર્ષ પહેલાં પોર્ટુગીઝ ઇસ્ટ આફ્રિકાના ગુલામ રચના અહીં છે.

આજે હપ્સની સંખ્યા 4300 જેટલી છે. ગર્ડફ્રેશિયન આફ્રિકાની ભૂમિ હવે સિક્કાઓ પર છે. તમારા સંસ્કૃતિના ફોટા છે. અને ભારત માતૃ ભાઈચારા ની કિંમત છે અને તે ભારત નો કોઈ દેશ નથી.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *