નર્ક મા પગ મુકી આ યુવક પાછો આવ્યો અને જણાવી સમગ્ર હકીકત કે કેવુ હતુ ઉપર.

અનુરૂપતમ વ્યક્તિનો આત્મવિશ્વાસ જન્મ લેવો, તે મૃત્યુ સમય હોઇ શકે,જ્યારે તે મૃત્યુ પામ્યા હોય,જ્યારે તે સમયે જતો રહેતો હોય અને સભ્ય સંદેશો ન હોય, જ્યારે તે અવતારમાં ચાલ્યો ગયો હોય, તો તે એક દિવસનો હોય. વ્યક્તિ વાતો જે જીવંત છે અને સ્વર્ગની પરિચય છે. એક સમય ખૂબ જ જીવંત છે અને આજે તે ચર્ચનો પાદરી ગયો છે અને અસ્તિત્વ ધરાવે છે

યુગાન્ડામાં એક ખૂબ જ સુંદર જિંદગીભર સ્વામી છે,જીંદગી ઉપરનો સ્વર્ગ છે અને સંભવિત જીવનનો વિશ્વાસ છે,જીવનમાં સંકળાયેલું મૃતિત્વ અને આનંદ નથી.જ્યારે તે સ્કૂ કહે છે ત્યારે તેના સરદાર બહાર કાઢી મુક્યો છે જ્યારે જીજીસ નગરીના માનવામાં આવ્યા નથી અને જીવનમાં ગોડ નિતર જલસો છે.

આ ઘટના પછી તે ખૂબ જ કડક થઈ ગઈ હતી અને દરેક વ્યક્તિના વ્યસ્ત બન્યા હતા અને એક દિવસ બન્યું હતું, જ્યારે કોકિનાની નામની હાર્ટ બિટ ચ વધીી ગઈ હતી અને આત્મા પ્રાણી બહાર નિકી આવ્યો હતો અને તેના અહેવાલ પર આવી ગયો હતો. છે. અને તે બ્રહ્માદદથી સ્વર્ગ અને નર્કના જવાબો જણાવે છે.

આખરે તે સમયે જમ્યા અને તેના અહેવાલ મળ્યા, જ્યારે તે જીજીસને દિલથી પ્રાર્થના કરશે અને મને કહે છે કે હું અફસોસ થઈ ગયો છું, જીજીસ લંબાવાયો અને તેના હાથ પર હતો. ગગરી સમયગાળો તે સ્વર્ગની ઘટનાઓ કરાજી જીજીસ.

તારા તારા હાર્ટબીટ પાછા આવવા કહે છે અને તે વ્યક્તિના જીવનમાં જીવંત સંવાદ છે અને તે પ્રાણીમાંથી બહાર નીકળ્યો છે અને ધર્મ પ્રસાર છે અને તેના નજીકના નૂર અને પ્રગટિઓ છે.ઘણી ઘટનાઓ તમે ગુગલ પર જોશી વ્યક્તિના નાટક અને સ્વર્ગનો અનુભવ થાય છે.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *